Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Č.j.: 362/2022

Vypracovala: Mgr. Gabriela Sehnalová, ředitelka MŠ
Zveřejnění dne: 25.6.2022
Řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022

1.Úvodní ustanovení

  • Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka mateřské školy směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání (dále jen "úplata").
  • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.

2. Stanovení výše úplaty

2. 1 Úplata na období školního roku 2022/2023 je 700,- Kč.

2. 2 Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s vyjímkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.

2. 3 Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné výši.

2. 4 V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.

2. 5 V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za předškolní vzdělávání snížena nebo zcela prominuta.

2. 6 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná 20. dne stávajícího kalendářního měsíce bezhotovostně - zadáním souhlasu k inkasu ve prospěch účtu 181813798/0300 nebo trvalou platbou nebo po domluvě v hotovosti u vedoucí školní jídelny vždy oproti příjmovému dokladu.

2. 7 V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.

2. 8 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

3. Osvobození od úplaty

3.1 Děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího roku dovrší 6-ti let), se vzdělávají bezúplatně.

3.2 Osvobozený od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi ( § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011),

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011),

c) zákonný zástupce dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo

d) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

3.3 Osvobození od úplaty může být provedeno na základě podání písemné žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání spolu s příslušným dokladem Úřadu práce nebo odboru sociálních věcí.

3.4 Po posouzení žádosti obdrží zákonný zástupce oznámení o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, kterým stanovuje ředitelka školy dobu, po kterou je rodič od platby osvobozen. Po uplynutí této doby nebo při změně podmínek, musí zákonný zástupce předložit žádost opakovaně.

3.5 Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy, pro který je stanovena jiná sazba úplaty za předškolní vzdělávání, není nutno ze strany zákonných zástupců podávat žádost o snížení úplaty (prázdninový provoz).

................................................

Mgr. Gabriela Sehnalová, ředitelka školy