Projekty

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.


ŠABLONY 1.

CZ.02.02.03/00/22_002/0001879

Operační program Jan Amos Komenský. OPJAK

Projekt je zaměřen na personální podporu – školního asistenta. Zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Při přítomnosti dětí dvouletých bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti. A to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

MRKVIČKA

Mrkvička je síť mateřských a základních škol, které se zaměřují na ekologickou výchovu. Cílem je podporovat rozvoj ekologické výchovy ve školách a to především formou komunikace a spolupráce pedagogů s odborníky a ekologickou výchovu a výměnou zkušeností. Projekt Mrkvička spadá pod školské zařízení pro enviromentální vzdělávání Lipka.


ERASMUS +

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit.
Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, stážistů, učňů, mladých lidí, dospělých účastníků vzdělávání, akademických pracovníků, pracovníků s mládeží nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí.
V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství, realizovat mezinárodní projekty a vytvářet tak inovativní výstupy
Financováno evropskou unií.