Zaměření

 

Na české základy, tradice a kulturu našeho národa. Na lásku k přírodě, životnímu prostředí a ohleduplnost k sobě samému i k druhým.

Dlouhodobé cíle:

Naším dlouhodobým cílem je vést děti systematicky a promyšleně ke zdravému způsobu života. Budeme v nich probouzet lásku k přírodě, k výtvorům lidské práce a k lidem samotným, získávat schopnosti rozlišovat správný a nesprávný vztah a chování člověka k životnímu prostředí, k sobě samému a svému zdraví.
Rády bychom dosáhly toho, aby si již děti byly vědomy, že je potřeba přírodu chránit, protože není schopna sama si pomoci, pokud ji budou neustále poškozovat nezodpovědní lidé špatnými zásahy do ní, aby chránily své zdraví a uměly se radovat ze života a krás, které nám nabízí. Přes ekologickou výchovu přímo působíme na estetické cítění dětí a snažíme se o to, aby i tímto smyslem byly schopny vnímat své okolí.Stanovujeme si i úkoly se zaměřením na celkový rozvoj osobnosti dítěte, připravenosti na školu a další život dítěte. Máme na mysli, že předškolní výchova podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Mateřská škola rovněž působí na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.