Vzdělávací nabídka

Připravujeme děti na život v multikulturní společnosti, kde vzájemná komunikace je základem dalšího rozvoje dítěte.

Učení nám přináší:

 • pozitivní postoj k angličtině
 • porozumění s odlišně mluvícími kamarády
 • radost z dozvídání se něčeho nového

Děti vnímají, hrají si, kreslí, zpívají, tancují, komunikují a tak si přirozeně a nenásilně osvojují základy gramatiky i slovní zásoby anglického jazyka. V průběhu roku se seznamují s různými tématy – např.:

 • představíme se
 • pozdravíme
 • slovesa
 • vánoční píseň
 • barvy
 • zvířata
 • hračky
 • dopravní prostředky
 • rodina
 • jídlo

Výuku angličtiny vede docházející lektorka.

Cílem hry na flétničku je naučit děti správný nádech a výdech, dýchání do bříška a prodloužený výdech. Doufáme, že těmito návyky se aspoň trochu zmírní stále více narůstající počet respiračních chorob. Když se nám podaří naučit se zahrát i nějaké jednoduché písničky, je to pro nás všechny veliká odměna.

Při hře se děti seznámí:

 • s dýcháním do bříška
 • s hudebním nástrojem, správným postojem při hře a nasazením tónu
 • s rytmizací
 • s pohádkou „O hudebním domečku“
 • s noty H, A, G, – dle pokročilosti C, D, E
 • dle pokročilosti s písničkami o dvou, třech … tónech

S každým novým tónem, či písničkou se děti seznámí prostřednictvím říkadel, zábavné hry, pohádky … Všechny děti jsou povzbuzovány a hodnoceny kladně, mají své deníčky, kam jim učitelky zapisují, co již zvládly a dávají razítky. Po každé hře dostávají děti obrázek. Na závěr roku vystoupí se hrou na flétnu v rámci besídky pro rodiče, dostávají flétnové vysvědčení a malou odměnu.

 

Všechny učitelky čerpají z poznatků, které získaly na seminářích o hře na flétnu, z publikace Václava Žilky „Veselé pískání, zdravé dýchání“ a z další dostupné literatury.

Kreslení, malování …. je součástí celolednních činností a zapojují se do nich všechny děti dle svých zájmů.

Výtvarný projev je pro děti předškolního věku stejně důležitý a samozřejmý jako hra nebo řeč. Naší snahou je prostřednictvím výtvarných činností zachovat u dětí jejich přirozenost. Estetická stránka života je pro děti velice důležitá, protože díky ní u nich dochází k rozvoji vkusu a smyslu pro krásno.

Při výtvarných činnostech objevujeme nové způsoby výtvarného vyjádření – zkoušíme neznámé techniky, malujeme na různé podklady (textil, sklo, hlína), obtiskujeme rozmanité tvary i materiály, vyrábíme ruční papír, modelujeme z keramické hlíny, zkoušíme ubrouskovou techniku apod.

Nechceme napodobovat díla žádných umělců, umělci jsme my sami a tvoříme podle svého způsobu.

Prožijeme spolu spoustu hezkých chvilek, protože víme, že podstatný je proces, ne výsledek!

Součástí výtvarných činností je grafomotorika.

V pohybu dítě realizuje své schopnosti, nalézá jednu z možností komunikace, zdroj uspokojení a vnitřního pocitu radosti.

Cvičení neprobíhá formou kroužků, cvičíme se všemi dětmi v průběhu dopoledne.

Klademe důraz na přirozenou pohybovou aktivitu dětí a jejich chuť po pohybu, pravidelně zařazujeme zdravotí cviky, cviky na rovná záda a klenbu nohy.

Vytváříme základ pro zdravý způsob života.
V nabídce nechybí velké míče, různé rehabilitační pomůcky, tělovýchovné nářadí a náčiní.