Stanovy spolku

Dokument ke stažení v PDF.

SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s.

1. Základní ustanovení

a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen “spolek“).

b) Sídlem spolku je Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace, Šrámkova 14/432, 638 00 Brno (dále jen „MŠ“).

c) Spolek je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací, která sdružuje rodiče, zákonné zástupce žáků MŠ a další občany , kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj MŠ. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

 

2. Účel spolku

Účelem spolku je zajištění komunikace a vzájemné spolupráce rodičů dětí navštěvujících Mateřskou školu Brno, Šrámkova 14, 638 00 Brno se zmíněnou mateřskou školou za účelem zlepšení podmínek MŠ v oblasti materiální, zájmové a výchovné.

Další činnosti spolku:

a) Podpora při komunikaci MŠ s úřady.

b) Organizace mimoškolních akcí.

c) Pomoc MŠ při hledání sponzorů a fundraisingových příležitostí.

d) Pomoc při údržbě a úpravě MŠ a zahrady.

e) Vlastní vzdělávací aktivity v oblasti vzdělávání dospělých, předškolní výchova a vzdělávání.

 

3. Členství ve spolku

a) Členem spolkumohou být právnické a zletilé fyzické osoby, které chtějí podpořit naplňování účelu spolkua souhlasí se stanovami.

b) Členem spolkuse stává fyzická a právnická osoba svým podpisem na přihlášce či přihlašovací listině.

c) Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného sdělení o vystoupení ze spolkuvýboru;
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
 • skončením docházky dítěte člena spolku do MŠ (členství lze obnovit opětovným podpisem na přihlašovací listině při následující členské schůzi);
 • zánikem spolku;
 • popřípadě z jiného důvodu stanoveného zákonem.

4. Práva a povinnosti členů

Práva členů:

 • účastnit se předmětu činnosti spolkua být o této činnosti informován;
 • účastnit se členské schůze;
 • volit orgány spolku a být do nich volen;
 • předkládat návrhy na zkvalitnění činnosti spolku a práce MŠ;
 • podávat k práci spolku připomínky;
 • být informován o finančním hospodaření spolku.

Povinnosti členů

 • dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s účelem spolku;
 • řídit se usnesením členské schůze;
 • platit schválený členský příspěvek;
 • v případě zvolení svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
 • nepoškozovat dobré jméno spolku.

 

5. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

A) Členská schůze

B) Výbor

C) Kontrolní komise

A) Členská schůze

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji výbor jednou za rok. Mimořádnou členskou schůzi může výbor svolat podle potřeby.Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.O datu konání členské schůze musí být členové předem informováno nejméně 1 týden. Součástí informace je návrh programu zasedání. Návrhy materiálů jsou zasílány elektronicky nebo předkládány v tištěné podobě v prostorách MŠ.

b) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.

c) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny. V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, svolá výbor ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členské schůze náhradní zasedání s totožným programem. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo svoláno původní zasedání. Náhradní zasedání je usnášeníschopné a rozhoduje nadpoloviční většina zúčastněných.

d) Zasedání členské schůze řídí pověřený člen výboru.

e) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s těmito stanovami, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů.

f) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

g) Do kompetence členské schůze patří:

 • schvalovat, upravovat a měnit stanovy spolku;
 • určovat hlavní směr činnosti spolku pro období do příští členské schůze;
 • přijímat nové členy spolku a rozhodovat o vyloučení členů;
 • schvalovat zprávu výboru za uplynulé období;
 • usnášet se na základních hospodářských opatřeních;
 • schvalovat zprávu odstupujícího výboru a kontrolní komise za volební období;
 • volit členy výboru a kontrolní komise na volební období jednoho roku (volit členy výboru a kontrolní komise lze pouze se souhlasem navrženého člena spolku);
 • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob;
 • rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních;
 • usnášet se o zániku spolku a majetkovém vypořádání.

B) Výbor

a) Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost v období mezi členskými schůzemi. Zastupuje spolek navenek, a to každý z členů výboru spolku samostatně na základě písemně rozdělených kompetencí.

b) Výbor tvoří předseda, pokladník, jednatel, které volí členská schůze jednou za rok. Předseda svolává schůze výboru podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Schůze výboru jsou volně přístupné členům spolku.

c) Do kompetence výboru patří:

 • hospodařit a naplňovat cíle spolku;
 • vyřizovat běžnou agendu;
 • zabezpečovat přípravu členské schůze;
 • organizovat spolupráci při uspořádání akcí pro děti;
 • navrhovat výši členských příspěvků;
 • vydávat stanoviska spolku a reprezentovat spolek navenek;
 • předkládat členské schůzi k rozhodnutí záležitosti překračující rámec běžné operativní správy, nebo s finančními dopady, které překračují kompetence výboru;
 • předkládat členské schůzi k projednání případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku, společně s vlastními stanovisky či návrhem řešení;
 • rozhodovat o přijetí a propuštění zaměstnance;
 • předkládá členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu a účetní závěrku.

d) Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni nejméně dva členové výboru.e

e) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda je oprávněn jednat jménem spolku a zastupovat spolek navenek. Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

f) Funkční období výboru je jeden školní rok.

C) Kontrolní komise

a) Kontrolní komise je tříčlenná. Revizoři jsou voleni členskou schůzí na stejné období jako výbor.

b) Do kompetence kontrolní komise patří:

 • dozor nad hospodařením spolku;
 • vypracování revizní zprávy po ukončení školního roku.

 

6. Zásady hospodaření spolku

a) Příjmy spolku tvoří dobrovolné členské příspěvky členů spolku, dary fyzických i právnických osob, sponzorské příspěvky, dotace, granty a občasné doplňkové příjmy z činností v souladu s účelem spolku.

b) Evidenci finančních prostředků vede pokladník, revizi provádí kontrolní komise spolku. Hospodaření s finančními prostředky podléhá obecně platným předpisům.

c) Výdaje budou určeny hlavně pro materiální a finanční pomoc MŠ. Výši členského příspěvku si členové každoročně odsouhlasí na členské schůzi.

d) Styk s bankou zajišťují členové výboru. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou na finanční zajištění svých aktivit.

e) Za hospodaření odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

 

7. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

8. Závěrečná a přechodná ustanovení

a) Do svolání členské schůze a ustanovení výboru vykonává její pravomoci přípravný výbor spolku.

b) Do prvního ustanovení výboru jedná jménem spolku zmocněnec přípravného výboru.

c) Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí ze dne 23.9.2014..