Jídelna

INFORMACE O  STRAVOVÁNÍ

 

Stravování dětí zajišťuje ŠJ MŠ Brno, Šrámkova 14.

Školní kuchyně nepřipravuje diety.

Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu dětí v MŠ.

Dle platné legislativy ŠJ neposkytuje individuální stravování.

 

Ú h r a d a     s t r a v n é h o

Stravné se platí předem inkasní platbou a to vždy 20. v měsíci na měsíc následující (rodiče zadají ve své bance souhlas k inkasu na účet číslo 181813798/0300).

O přeplatky za řádně odhlášenou stravu bude snížena platba na další měsíc. Na konci školního roku budou vzniklé přeplatky posílány pouze rodičům dětí, které končí docházku v MŠ na účet uvedený v přihlášce ke stravování. Ostatním dětem se přeplatek převádí do dalšího školního roku.

O d h l a š o v á n í   s t r a v y

Stravu je nutné odhlásit vždy den předem do l3.hod., a to buď písemně do sešitů v šatnách jednotlivých tříd nebo telefonicky na čísle 548 520 775.

Vždy je nutné nahlásit i nástup dítěte zpět do MŠ!!!

V případě posunutí nástupu dítěte do MŠ lze přihlášenou stravu vyzvednout a opět odhlásit.

V případě nemoci si první neodhlášený den mohou rodiče vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů

(z hygienických důvodů NE do sklenic!!!) od 11.30 do 11.45 hod.

Strava je určena k okamžité spotřebě, proto ji nelze uchovávat!

Neodhlášené a neodebrané obědy se rozdělí ostatním dětem.

Nebude-li dítě včas odhlášeno, jsou rodiče povinni platit stravu až do dne řádného odhlášení!

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci MŠ rozděleni dle věku do kategorií.

 

I. Kategorie          3 – 6 letí

Přesnídávka          Kč         9,-

Oběd                      Kč       19,-

Svačina                  Kč         8,-

Celkem                   Kč       36,-

 

II. Kategorie         7 – 10 letí

Přesnídávka          Kč       10,-

Oběd                      Kč       21,-

Svačina                  Kč         9,-

Celkem                   Kč       40,-

 

Do této kategorie musí být zařazeno dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku /tj. od 1.9. do 31.8./ již od začátku školního roku.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

Dle Vyhlášky č. 43/2006 Sb. § 4 o předškolním vzdělávání se dítě musí stravovat vždy, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ.

Připomínky, námitky a dotazy ohledně stravování vyřizuje vedoucí ŠJ Klára Sedláčková, tel. číslo 548 527 342, e-mail: sramkovams@seznam.cz.

 

 

Aktuální jídelníček je zde

Jídelníček předchozího týdne je zde

Seznam alergenů je k dispozici zde