Jídelna

 

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ

 

Stravování dětí zajišťuje ŠJ MŠ Brno, Šrámkova 14.

Školní kuchyně nepřipravuje diety.

Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu dětí v MŠ.

Dle platné legislativy ŠJ neposkytuje individuální stravování.

 

 

Ú h r a d a      s t r a v n é h o

Stravné se platí předem inkasní platbou a to vždy 20. v měsíci na měsíc následující (rodiče zadají ve své bance souhlas k inkasu na účet číslo 181813798/0300). Případně jednorázovou platbou nebo hotově dle dohody nebo ve dnech:

Úterý 6:30 – 8:30
Čtvrtek 13:00 – 16:30

Zaměstnanci platí stravné inkasní platbou a to vždy 20. v měsíci na měsíc následující.

O přeplatky za řádně odhlášenou stravu bude snížena platba na další měsíc. Na konci školního roku budou vzniklé přeplatky posílány pouze rodičům dětí, které končí docházku v MŠ na účet uvedený v přihlášce ke stravování. Ostatním dětem se přeplatek převádí do dalšího školního roku.

 

 

O d h l a š o v á n í   s t r a v y

Stravu je nutné odhlásit vždy den předem do l3.30 hod., a to buď písemně do sešitů v šatnách jednotlivých tříd, nebo telefonicky na čísle 548 527 342. Vždy je nutné nahlásit i nástup dítěte zpět do MŠ!!!

V případě posunutí nástupu dítěte do MŠ lze přihlášenou stravu vyzvednout a opět odhlásit.

 

V případě nemoci si první neodhlášený den mohou rodiče vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů

(z hygienických důvodů NE do sklenic!!!) od 11.30 do 11.45 hod.

Strava je určena k okamžité spotřebě, proto ji nelze uchovávat!

Neodhlášené a neodebrané obědy se rozdělí ostatním dětem.

Nebude-li dítě včas odhlášeno, jsou rodiče povinni platit stravu až do dne řádného odhlášení!

 

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci MŠ rozděleni dle věku do kategorií.

 

I. Kategorie      3 – 6 letí

Přesnídávka       Kč        9,-

Oběd                   Kč       19,-

Svačina                Kč        8,-

Celkem                Kč      36,-

 

II. Kategorie    7 – 10 letí

Přesnídávka       Kč       10,-

Oběd                   Kč       21,-

Svačina                Kč        9,-

Celkem                Kč      40,-

 

Do této kategorie musí být zařazeno dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku /tj. od 1.9. do 31.8. / již od začátku školního roku.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

 

Dle Vyhlášky č. 43/2006 Sb. § 4 o předškolním vzdělávání se dítě musí stravovat vždy, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ.

Připomínky, námitky a dotazy ohledně stravování vyřizuje vedoucí ŠJ Klára Sedláčková, tel. číslo 548 527 342, e-mail: sramkovams@seznam.cz.

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny:

Úterý 6:30 – 8:30
Čtvrtek 13:00 – 16:30

 

 

 

Aktuální jídelníček zde

Seznam alergenů je k dispozici zde