Jídelna

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně. Školní kuchyně nepřipravuje diety. Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu v MŠ.

Ú h r a d a     s t r a v n é h o

Úhrada platby za stravu dětí se provádí formou inkasa z bankovních účtů (rodiče nahlásí písemně č. účtu vedoucí ŠJ a ve své bance dají souhlas k inkasu na účet MŠ č. 181813798/0300), příkazem z účtu – variabilní symbol platby sdělí vedoucí ŠJ (neuvádějte, prosím, rodné číslo ani jméno rodiče!) nebo složenkou. Současně se stravným se platí i školné. Platba za stravné a školné musí být připsána na účet MŠ vždy nejpozději do posledního dne v měsíci na měsíc následující. V případě platby inkasem nebo složenkou bude částka na měsíc následující snížena o řádně odhlášenou stravu. Na konci školního roku budou rodičům dětí odcházejících z MŠ zaslány vzniklé přeplatky na účet, ostatním dětem budou přeplatky převedeny na následující školní rok.

O d h l a š o v á n í   s t r a v y

Stravu je nutné odhlásit vždy den předem do 13. hod., a to buď písemně do sešitů v šatnách jednotlivých tříd nebo telefonicky na číslo kuchyně 548 527 342. V případě nemoci si první neodhlášený den mohou rodiče vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů (z hygienických důvodů ne do sklenic!) od 11.30 do 11.45 hod. Neodhlášené a neodebrané obědy se rozdělí ostatním dětem. Nebude-li dítě včas odhlášeno, jsou rodiče povinni platit stravu až do dne řádného odhlášení!

 

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci MŠ rozděleni dle věku do kategorií.

I.kategorie     3 – 6 letí

Přesnídávka             Kč        9,–

Oběd                          Kč     19,–

Svačina                     Kč       8,–

Celkem                      Kč     36,–

Kategorie   7 – 10 letí

Přesnídávka             Kč       10,-

Oběd                          Kč     21,–

Svačina                     Kč       9,–

Celkem                      Kč     40,–

Do této kategorie musí být zařazeno dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku (tj. od 1.9. do 31.8.) již od začátku školního roku. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení. Dle Vyhlášky 43/2006 Sb., § 4 se dítě musí stravovat vždy, je – li v době podávání jídla přítomno v MŠ.

Připomínky, námitky a dotazy ohledně stravování vyřizuje vedoucí ŠJ Lenka Nevařilová.

V Brně dne 1.září 2017

 

Aktuální jídelníček je zde

Jídelníček předchozího týdne je zde

Seznam alergenů je k dispozici zde